Algemene voorwaarden

Bij het boeken van de diensten van de fotograaf gaat opdrachtgever akkoord met de

algemene voorwaarden van Corine de Ruiter Fotografie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen

fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet

voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien

en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Offerte: Alle aanbiedingen van de fotograaf aan (rechts)personen waarmee

beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

– Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en

opdrachtgever.

– Opdracht: de dienst en/of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

– Fotograaf:  Corine de Ruiter Fotografie, KvK:62535730 , tevens gebruiker van deze algemene

voorwaarden en opdrachtnemer.

– Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de

overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene

voorwaarden.

– Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

– Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de

afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De

bewijslast betreffende ontvangst van de elektronische communicatie ligt te allen

tijde bij opdrachtgever.

– Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet

1912.

– Aw: Auteurswet 1912

Aanbod

De fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de

datum van verzending door de fotograaf.

Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door

(onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de materialen.

Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Aanvaarding

Opdrachtgever dient het aanbod schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit

nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk

verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard

beschouwd.

Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding

nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar

maken.

Na de aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden

gewijzigd. De fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst

verschuldigde prijs aan te passen.

Uitvoering

De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming

met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf

gebruikelijk werkt.

De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en

bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. De opdrachtgever

verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en

waard nodig maatregelen te treffen, waaronder, docht niet uitsluitend, het instrueren

van andere aanwezigen.

De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen (materieel of immaterieel)

tijdens de fotosessie.

De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk door minder (goede) foto’s door

baby’s/kinderen/volwassenen die niet (goed) meewerken of weersveranderingen.

Derhalve zal het volledige bedrag wat is overeengekomen berekent worden door de

fotograaf aan de opdrachtgever.

De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij

globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer: Licht, kleur, contrast en

uitsnede. Eventuele oneffenheden (pukkeltjes, puistjes, (kleine) blauwe of rode plekjes

zullen worden verminderd/weggehaald.

Indien flinke schade in het gezicht kort voor de fotosessie is ontstaan (denk aan blauw

oog, schaafwonden, etc) kan contact opgenomen worden met de fotograaf om te

overleggen de afspraak te verzetten.

Extra nabewerking buiten het bovengenoemde is enkel na overleg met fotograaf en kan

extra kosten met zich meebrengen.

Cadeaubonnen

De fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen zijn

daardoor niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden

worden.

De geldigheidstermijn van de cadeaubon staat daarop vermeld. Na deze datum vervalt

de waarde van de cadeaubon.

Er dient tenminste 1 maand voor de afloop van de cadeaubon een afspraak te worden

gemaakt (uitgezonderd newborn fotografie).

Levering

De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

De fotograaf beslist welke foto’s er nabewerkt en getoond worden en levert (minimaal)

35 foto’s in kleur aan en kiest zelf een aantal foto’s uit die ook in zwart-wit worden

nabewerkt.

De opdrachtgever is vrij om te kiezen waar de foto’s worden afgedrukt, de fotograaf is

echter niet aansprakelijk voor kleurveranderingen/kwaliteitsvermindering van de

afdrukken. De fotograaf kan professionele afdrukken voor de opdrachtgever verzorgen.

Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of

product is ontvangen. De prijzen zijn in euro’s en exclusief reiskosten.

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf

gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke

vergoeding gesproken kan worden, rekent de fotograaf 100 euro per uur.

Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk

heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit

doorberekenen aan de opdrachtgever.

Betalingsvoorwaarden

Betaling dient contant of per bank te geschieden. De opdrachtgever ontvangt voor

betaling per bank een (elektronische) factuur.

De fotograaf rekent geen aanbetaling. Echter worden er bij afzegging wel kosten in

rekening gebracht. Zie ook “annulering en opschorting” in deze algemene voorwaarden.

Betaling geschiedt contant direct na de fotosessie of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

Levering vind altijd plaats na ontvangst van de betaling.

Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf,

nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten

behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Na het verstrijken van de betalingstermijn ontvangt de opdrachtgever eenmalig een

herinnering, is betaling dan binnen 1 week nog niet ontvangen volgt een incasso

procedure.

Indien de opdrachtgever verzuimt (tijdig) bij de afspraak aanwezig te zijn, is de

fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Zijn er voor de

afwezigheid geen gewichtige redenen, heeft de fotograaf het recht om 75% van het

overeengekomen bedrag van de fotosessie te berekenen.

Wanneer de fotograaf door onmacht of omstandigheden niet aanwezig kan zijn of

verhinderd is, kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Er zal in overleg een

nieuwe afspraak worden gepland.

Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte

en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de

overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een

nieuwe datum overeengekomen worden.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur

dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te

worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na deze termijn worden niet in

behandeling genomen.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Auteursrecht, portretrecht, publicatie en promotie

De fotograaf houdt zich het recht te allen tijden de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie

gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties waaronder, doch niet

uitsluitend, website, weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in

drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

Indien de opdrachtgever dit niet wenst moet dit aangegeven worden aan de fotograaf.

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het

kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotograaf.

De opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden,

althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te

verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.

De opdrachtgever dienst schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een

foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de

verplichting tot naamsvermelding (zoals vermeld in art. 25 Aw) in acht te nemen.

Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt

beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

De inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent

de fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter

vergoeding van de geleden schade.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te

vullen.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtgever

medegedeeld. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren,

kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de

overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of

vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst tot stand.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Corine de Ruiter Fotografie en de opdrachtgever is het

Nederlands recht van toepassing.